SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 


Poskytovatel aukčního prostředí:

 Aukční s.r.o., IČ: 06405193

se sídlem Jižní 2443, 37010 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích sp.zn. C 26664

(dále jen „Poskytovatel„)

 

 Souhlas ke zpracování osobních údajů

 Zákazník (vyhlašovatel aukce i účastník aukce) v souvislosti s využitím služeb Poskytovatele spočívajících v přípravě a realizaci elektronické aukce na internetovém portálu www.eaukcerealit.cz sdělí Poskytovateli jako provozovateli předmětného portálu své osobní údaje. Osobním údajem se rozumí údaje týkající se zákazníka uvedené v uzavíraných smlouvách, při registraci na internetovém portále či jinak Poskytovateli poskytnuté údaje, zejména jméno, příjmení bydliště, datum narození, e-mail, telefon, bankovní spojení a pod.

Zákazník tímto uděluje Poskytovateli souhlas ke zpracování takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.).Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu sídla Poskytovatele.

Zákazník v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s využitím svého rodného čísla pro účely zapsání do aukce a dokumentů souvisejících s prováděnou aukcí a s předáním svého rodného čísla zhotoviteli dokumentů souvisejících s prováděnou aukcí.

Účel a podmínky zpracování osobních údajů

Poskytovatel bude osobní údaje získané od zákazníka zpracovávat a používat výhradně za účelem provozování internetového serveru www.eaukcerealit.cz a na něm organizovaných elektronických aukcí,  k předání subjektu, který má být účastníkem smlouvy, k jejímuž uzavření směřuje konání elektronické aukce, a dále k vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění.Poskytovatel bude osobní údaje takto zákazníkem poskytnuté zpracovávat čistě pro potřeby této společnosti, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery.

Zákazník má právo přístupu k údajům o jeho osobě (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů), jakož i právo na opravu poskytnutých osobních údajů. Právo přístupu a opravy bude zákazníkovi umožněno bezodkladně poté, co o to zákazník písemně požádá Poskytovatele.

V případě, že Poskytovatel poruší své povinnosti správce osobních údajů, má zákazník právo požadovat na Poskytovateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

Poskytnutí osobních údajů Poskytovateli ze strany zákazníka je zcela dobrovolné a záleží na volné úvaze zákazníka. Zákazník však bere na vědomí, že s ohledem na povahu služeb poskytovaných Poskytovatelem nebude moci zákazník bez poskytnutí osobních údajů služby Poskytovatele využít, zejména se nebude moci zúčastnit elektronické aukce.