PROVOZNÍ PODMÍNKY PORTÁLU

EAukceRealit.cz


 Poskytovatel:            

1. Aukční s.r.o., IČ: 06405193s

se sídlem Jižní 2443, 37010 České Budějovice

zapsaná v obch.rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích sp.zn. C 2666

 

I.Úvodní ustanovení

Tyto aukční podmínky portálu www.eaukcerealit.cz upravují podrobně pravidla organizace a průběhu elektronických aukcí nemovitých věcí na internetovém portálu www.eaukcerealit.cz provozovaném poskytovatelem a upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele na straně jedné a zájemce o konání aukce či zájemce o účast v aukci na straně druhé. Aukční podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o provedení elektronické aukce uzavírané mezi poskytovatelem a vyhlašovatelem aukce a smlouvy o účasti v elektronické aukci uzavírané mezi poskytovatelem a zájemcem o účast v aukci.

 II.Vymezení základních pojmů

 Pojmy použité v těchto aukčních podmínkách a ostatních dokumentech týkajících se provádění aukce budou mít následující význam:

aukce – služba sloužící k výběru nabídky účastníka aukce, která se provádí se na základě zadání vyhlašovatele za účelem vyhledání vhodného zájemce o koupi předmětu aukce a realizuje se prostřednictvím webového rozhraní v elektronické aukční síni, kde jednotliví účastníci aukce činí nabídky v souladu s těmito aukčními podmínkami

aukční jistota – peněžní prostředky složené účastníkem aukce v souladu s aukční vyhláškou na bankovní účet poskytovatele, sloužící k pokrytí nákladů spojených s aukcí včetně odměny poskytovatele

aukční podmínky – tyto aukční podmínky portálu www.eaukcerealit.cz

aukční systém – souhrn softwarových a hardwarových prostředků poskytovatele přístupný v síti internet na adrese www.eaukcerealit.cz, který slouží k poskytování služeb poskytovatelem v oblasti zprostředkování prodeje nemovitých věcí

aukční vyhláška – samostatný dokument vydávaný vyhlašovatelem, který specifikuje podmínky konkrétní aukce a účasti v ní

elektronická aukční síň – část aukčního systému zpřístupněná účastníkům aukce, obsahující informace, ke kterým mají mít účastníci přístup, a v níž se evidují jednotlivé nabídky účastníků aukce

heslo – ochranný prvek určený uživatelem, sloužící pro přístup uživatele do aukčního systému

ID – identifikátor, který je účastníkovi aukce náhodně přidělen v rámci každé aukce, a který je jediným identifikačním prvkem viditelným ostatními účastníky aukce a veřejností

kupní smlouva – smlouva mezi vyhlašovatelem a účastníkem aukce, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva k předmětu aukce za kupní cenu odpovídající výši nabídky učiněné tímto účastníkem v rámci aukce

minimální příhoz – peněžní částka stanovená aukční vyhláškou, o kterou musí účastník aukce minimálně navýšit poslední platnou nabídku učiněnou v aukci

nabídka – nabídka peněžité částky za předmět aukce učiněná účastníkem aukce v průběhu aukce, dosahující výše alespoň vyvolávací ceny, případně převyšující průběžnou nejvyšší nabídku učiněnou jiným účastníkem aukce alespoň o minimální příhoz; nabídka se činí výhradně formou příhozu

vyvolávací cena – peněžitá částka uvedená v aukční vyhlášce určující minimální cenu, kterou je účastník aukce povinen za předmět aukce nabídnout

portál – internetový portál www.eaukcerealit.cz provozovaný poskytovatelem

poskytovatel – společnost 1. Aukční s.r.o. provozující aukční systém

předmět aukce – nemovitá věc nebo soubor nemovitých věcí nabízené v aukci a blíže popsané v aukční vyhlášce

účastník aukce – zájemce, který s poskytovatelem uzavřel smlouvu o účasti v elektronické aukci, složil aukční jistotu, splnil další podmínky uvedené v aukční vyhlášce a je mu povolen přístup do aukce

vítěz – účastník aukce, který učinil v aukci nejvyšší nabídku

vyhlašovatel – osoba, která je vlastníkem předmětu aukce či disponuje jiným oprávněním s předmětem aukce nakládat, a s využitím služeb poskytovatele vyhlašuje konkrétní aukci za účelem vyhledání zájemce o koupi předmětu aukce

zájemce – registrovaný uživatel portálu, který s poskytovatelem uzavřel smlouvu o účasti v konkrétní aukci

 

III.  Způsob a provedení aukce

 1. Způsob provedení aukce je dán použitou softwarovou aplikací aukce. Aukce se řídí těmito aukčními podmínkami a aukční vyhláškou.
 1. Aukční systém umožňuje vyhlašovateli vyhledávat zájemce o nabytí předmětu aukce a stanovení podmínek převodu vlastnického práva k předmětu aukce (zejména pokud jde o výši požadované kupní ceny) a účastníkovi aukce nabízený předmět aukce poptávat a v případě vítězství v aukci jej následně kupní smlouvou nabýt do svého vlastnictví. Účelem aukce je tedy vyhledání zájemců o nabytí předmětu aukce do vlastnictví a zjištění jejich nabídek a výběr nejvhodnější nabídky pro uzavření kupní smlouvy o převodu předmětu aukce.
 1. Aukce není veřejnou dražbou ve smyslu zákona č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění.
 1. Aukce probíhá formou tzv. anglické aukce, kdy se od v aukční vyhlášce stanovené vyvolávací ceny podání postupuje prostřednictvím příhozů činěných účastníky aukce směrem nahoru. Vítězem aukce se stane účastník aukce, který k okamžiku ukončení aukce učinil nejvyšší nabídku. 
 1. Zájemce je povinen informovat poskytovatele zprávou zaslanou na e-mail info@eaukcerealit.cz o jím zjištěné nefunkčnosti nebo závadě na aukčním systému.
 1. Minimální technické požadavky na vybavení počítače nutné pro využití aukčního systému jsou následující:

Mobilní zařízení: Android Browser (Android 5 a vyšší), Chrome, Firefox

iOS Safari (iOS 9 a vyšší),

Desktop:     Windows: IE 11 a vyšší, Edge 14 a vyšší, Chrome 40 a vyšší, Firefox 40 a vyšší

Mac: Safari 9 a vyšší, Chrome 40 a vyšší, Firefox 40 a vyšší

 

IV. Smlouva o provedení elektronické aukce

Aukce konkrétní nemovité věci je realizována na základě smlouvy o provedení elektronické aukce, kterou uzavírá poskytovatel a osoba oprávněná disponovat s předmětem aukce (vyhlašovatel). Smlouva obsahuje závazek poskytovatele zajistit administrativní přípravu a realizaci vlastní aukce na portálu týkající se ve smlouvě blíže vymezeného předmětu aukce a podrobně vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Smlouva je zpravidla uzavírána v písemné formě.

 

 V. Aukční vyhláška

 1. Aukční vyhláškou vyhlašovatel aukce vymezuje a veřejně oznamuje základní informace týkající se konání a účasti v aukci. Aukční vyhláška obsahuje zejména:
 • označení vyhlašovatele aukce a poskytovatele
 • místo konání aukce
 • dobu konání aukce (okamžik zahájení a konce aukce)
 • specifikaci a podrobnější popis předmětu aukce, uvedení případných právních závad a omezení vlastnického práva k předmětu aukce
 • možnosti prohlídky předmětu aukce
 • vyvolávací cenu a minimální příhoz
 • určení výše aukční jistoty a způsob její úhrady, termíny a způsob vrácení aukční jistoty
 • podmínky účasti v aukci
 • lhůtu pro uzavření kupní smlouvy a úhradu kupní ceny předmětu aukce
 • další podmínky pro aukci.
 1. V případě rozporu mezi ustanoveními aukční vyhlášky a ustanoveními aukčních podmínek mají přednost ustanovení uvedená v aukční vyhlášce.
 1. Za správnost, aktuálnost a úplnost informací týkajících se předmětu aukce uvedených v aukční vyhlášce odpovídá zcela a výhradně vyhlašovatel. 

 

VI. Aukční jistota

 1. Účast v aukci je vždy podmíněna předchozím složením aukční jistoty ze strany zájemce. Bez řádného a včasného složení aukční jistoty na bankovní účet poskytovatele nebude účast v aukci umožněna.
 1. Výše aukční jistoty a způsob a termín placení jsou stanoveny aukční vyhláškou.
 1. Zájemci, který provede registraci své osoby v aukčním systému a přihlásí se do konkrétní aukce, bude zasláno na emailovou adresu udanou při registraci číslo účtu, na který je možno aukční jistotu složit, a jedinečný variabilní a specifický symbol. Účastník aukce se zavazuje, že tento variabilní a specifický symbol nesdělí ani jinak nezpřístupní třetí osobě a v případě porušení této povinnosti odpovídá za škodu tím vzniklou. V případě, že bude aukční jistota složena jinou osobou než přihlášeným účastníkem aukce, považuje se takto složená aukční jistota za jistotu složenou účastníkem aukce. Poskytovatel si může vyžádat souhlas od majitele účtu s použitím peněžních prostředků na úhradu aukční jistoty.
 1. Aukční jistota bude považována za složenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet poskytovatele. Bezodkladně po složení aukční jistoty bude zaktivována možnost zájemce účastnit se konkrétní aukce, do níž se zájemce přihlásil, a bude mu v tomto směru zasláno na emailovou adresu udanou při registraci oznámení.
 1. Aukční jistotu skládá účastník aukce na důkaz závazného zájmu o koupi předmětu aukce za cenu odpovídající alespoň vyvolávací ceně a za účelem zajištění povinnosti vítěze aukce uhradit řádně odměnu a náhradu nákladů poskytovatele aukčního prostředí. Aukční jistota uhrazená vítězem aukce se tedy nezapočítává na úhradu kupní ceny předmětu aukce.
 1. Aukční jistota poskytnutá vítězem aukce připadá okamžikem ukončení aukce poskytovateli na úhradu jeho odměny a náhrady nákladů v souvislosti se zabezpečením aukce. V případě, že ve lhůtě tří (3) měsíců od ukončení aukce nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi vyhlašovatelem aukce a jejím vítězem z důvodů na straně vyhlašovatele aukce, bude aukční jistina vrácena do pěti (5) pracovních dnů od uplynutí této lhůty vítězi aukce.
 1. Účastníkům aukce, kteří se nestanou vítězem aukce a kteří složili aukční jistotu na účet poskytovatele, se vrací aukční jistota bankovním převodem na stejný účet, ze kterého byla aukční jistota poukázána, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne ukončení aukce. Aukční jistota není úročena a je tedy vratná ve výši, v jaké byla poskytnuta.

 

 

VII.  Podmínky účasti v aukci 

 1. Účastníkem aukce může být fyzická osoba, která je plně svéprávná, nebo právnická osoba. Účastníkem aukce nemůže být osoba, u níž je dána jakákoli překážka stanovená právními předpisy pro nabytí předmětu aukce do vlastnictví.
 1. Hodlá-li se aukce účastnit osoba, která je manželem, a budou-li na nabytí předmětu aukce do vlastnictví použity peněžní prostředky náležející do společného jmění manželů, je účastník aukce povinen účastnit se aukce pouze se souhlasem svého manžela a v případě vítězství v aukci tento souhlas doložit před uzavřením kupní smlouvy, popř. zajistit, že kupní smlouvu na straně nabyvatele uzavřou oba manželé. Nepředloží-li účastník aukce souhlas nebo neuzavřou-li kupní smlouvu oba manželé, je účastník aukce povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši aukční jistoty.
 1. Podmínkou účasti v aukci je:
 • registrace osoby v aukčním systému,
 • přihlášení se do konkrétní aukce
 • uzavření smlouvy o účasti v elektronické aukci s poskytovatelem
 • souhlas s aukčními podmínkami jako součásti smlouvy o účasti v elektronické aukci
 • seznámení se s aukční vyhláškou konkrétní aukce
 • zaplacení aukční jistoty
 • splnění případných dalších podmínek stanovených aukční vyhláškou. 

VIII.  Registrace účastníka aukce

 1. Osoba, která se hodlá aktivně účastnit aukcí vyhlašovaných a realizovaných na portálu, je povinna provést registraci své osoby. Při registraci je povinna pravdivě a úplně uvést údaje dle uvedeného registračního formuláře. Registraci právnické osoby a veškeré další jednání v aukci může činit pouze osoba, která je v souladu s právními předpisy oprávněna tuto právnickou osobu zastupovat. Registrující osoba nese odpovědnost za újmu vzniklou uvedením nepravdivých či neúplných identifikačních údajů.
 1. Registrace se provádí výhradně elektronicky v aukčním systému. Registrační formulář se zobrazí po výběru konkrétního nabízeného předmětu aukce kliknutím na pole “Přihlásit se do aukce”.
 1. V rámci prvního kroku registrace uvede registrující osoba své jméno a příjmení (název) a určí email a heslo, které bude využívat pro přihlášení se do aukčního systému. Registrující osoba je povinna seznámit se s aukčními podmínkami a souhlasem se zpracováním osobních údajů a souhlas s těmito dokumenty potvrdit zaškrtnutím příslušného pole ve formuláři. Po kliknutí na pole “Odeslat” bude zaslána na udaný email potvrzující zpráva. Kliknutím na odkaz uvedený v doručené emailové zprávě poskytovatele dojde k ověření emailu registrující osoby a tato bude přesměrována na registrační stránky portálu, na nichž vyplní další podrobnější údaje týkající se její osoby. Úplným vyplněním údajů ve formuláři a kliknutím na pole “Další krok” je registrace dokončena. Registrující osoba bezprostředně poté může provést přihlášení se do konkrétní aukce (čl.IX. aukčních podmínek).
 1. Zájemce je povinen bezodkladně, nejpozději však při přihlášení se do konkrétní aukce, oznámit poskytovateli případnou změnu identifikačních údajů uvedených při registraci. Změna údajů se provádí v registračním formuláři na portálu po přihlášení v sekci “Můj účet”.
 1. Zájemce je povinen zabezpečit přístupové údaje, zejména pak heslo, před přístupem třetích osob a nese odpovědnost za případné zneužití. Zájemce se zejména nemůže dovolávat toho, že se aukce nezúčastnil, ledaže poskytovateli oznámí do okamžiku zahájení aukce, že má důvodné pochybnosti o tom, že k jeho přístupovým údajům získala přístup třetí osoba.
 1. Zájemce bere registrací na vědomí, že je povinen sdělit pravdivě své identifikační údaje a podrobit se identifikaci a případné kontrole ze strany poskytovatele v souladu s § 8 a § 9 zákona č. 253/2008 Sb., zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Zájemce je povinen na vyzvání poskytovatele neprodleně doložit pravdivost identifikačních údajů a je povinen akceptovat verifikaci pravosti listin, jejich obsah, pravost úředního ověření a pravdivost prohlášení poskytovatelem aukce.
 1. Jedna fyzická či právnická osoba je oprávněna provést pouze jednu registraci. Zjistí-li poskytovatel opakovanou registraci téže osoby, je oprávněný tuto další registraci bez náhrady zrušit. V případě, kdy konkrétní osoba v souvislosti s účastí v jiné aukci provedla svou registraci na portálu, není povinna se v případě zájmu o účast v další aukci znovu registrovat.
 1. Pokud se zájemce přihlásí do svého uživatelského účtu, vždy platí, že souhlasí s aukčními podmínkami. Zájemce je veškerým svým jednáním a projevy učiněnými v rámci svého uživatelského účtu vázán a je povinen tyto splnit. V případě porušení ustanovení aukčních podmínek či uzavřené smlouvy o účasti v elektronické aukci může být zájemci uživatelský účet omezen, zablokován nebo zrušen. V případě způsobení škody jednáním zájemce může poskytovatel uplatňovat vůči zájemci náhradu způsobené újmy.

IX. Přihlášení do aukce

 1. Registrovaný uživatel portálu, který se hodlá účastnit konkrétní vyhlášené aukce, uzavírá s poskytovatelem smlouvu o účasti v elektronické aukci.
 1. Bezprostředně po provedené registraci nebo kdykoli později po přihlášení se do aukčního systému poskytovatele na portálu pod svým emailem a heslem a výběru konkrétní aukce se zájemce seznámí s dokumenty týkajícími se zvolené aukce a účasti v ní, a to s aukční vyhláškou, sdělením před uzavřením smlouvy, návrhem smlouvy o účasti v elektronické aukci činěným poskytovatelem a aukčními podmínkami. Po seznámení se s dokumenty a na důkaz jejich akceptace zájemce zaškrtne pole u příslušného dokumentu a potvrdí kliknutím na pole “Další krok“. Po splnění tohoto postupu se zobrazí na příslušné stránce platební údaje a podmínky uhrazení aukční jistoty. Zájemce na důkaz souhlasu s uvedenými údaji zaškrtne pole “Souhlasím s platebními údaji” a potvrdí kliknutím na pole “Další krok”. Tímto okamžikem se považuje smlouva o účasti v elektronické aukci mezi poskytovatelem a zájemcem za uzavřenou. Zájemci bude bezprostředně poté odesláno na email, který uvedl při registraci, oznámení, jehož přílohou bude veškerá dokumentace odsouhlasená zájemcem v rámci přihlášení se do aukce a současně email obsahující údaje k zaplacení aukční jistoty. Po zaplacení aukční jistoty obdrží zájemce na udaný email další potvrzující zprávu o splnění podmínek pro účast v aukci.

 

 X. Průběh aukce 

 1. Do elektronické aukční síně se vstupuje na portálu přihlášením se s využitím emailu a hesla zadaných při registraci uživatele. Po přihlášení se zobrazí seznam aktuálních aukcí na portále, z nichž účastník vybere aukci, jíž se hodlá zúčastnit.
 1. Aukce bude zahájena v den a čas uvedený v aukční vyhlášce, v reálném čase elektronické aukční síně. Od zahájení aukce mohou účastníci aukce činit nabídky formou příhozů. Doba trvání aukce je stanovena příslušnou aukční vyhláškou a po uplynutí této doby bude aukce ukončena. O čase zbývajícím do konce aukce jsou účastníci aukce informováni časovým odpočtem na internetové stránce týkající se konkrétní aukce.
 1. Aukce probíhá tak, že se od vyvolávací ceny postupuje směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů činěných účastníky aukce. Výše minimálního příhozu pro aukci je stanoven příslušnou aukční vyhláškou.
 1. Průběžná nejvyšší nabídka učiněná v aukci je ihned po jejím doručení do aukčního systému zobrazena na stránce konkrétní aukce s uvedením ID účastníka aukce, který tuto nabídku učinil. Následné nabídky činěné dalšími účastníky aukce musí tuto průběžnou nabídku převýšit alespoň o minimální příhoz, jinak se k učiněné nabídce nepřihlíží.
 1. K nabídce doručené do aukčního systému po ukončení aukce nebude přihlédnuto a učiněný příhoz bude vyhodnocený jako neplatný, byť z příslušného technického zařízení účastníka aukce byla nabídka odeslána před ukončením aukce. Pro včasnost učiněné nabídky je tedy vždy rozhodující okamžik doručení do aukčního systému.
 1. Vítězem se stane ten účastník aukce, jehož nabídka bude v okamžiku ukončení aukce nejvyšší.

 

 XI. Uzavření kupní smlouvy

 1. Po skončení aukce sdělí poskytovatel vyhlašovateli údaje týkající se vítěze aukce tak, aby byl zprostředkován kontakt za účelem jednání o uzavření kupní smlouvy.
 1. Vyhlašovatel a vítěz aukce jsou povinni kupní smlouvu uzavřít ve lhůtě a za podmínek uvedeným v aukční vyhlášce.
 1. Poskytovatel poskytne vyhlašovateli a vítězi aukce součinnost ohledně uzavření kupní smlouvy, zejména předáním kontaktů na smluvního právního zástupce či finanční poradce a zprostředkováním jednání s těmito subjekty. Vyhlašovatel a vítěz aukce nejsou povinni služeb těchto doporučených osob využít, když vyhotovení kupní smlouvy a zajištění financování nákupu předmětu aukce si mohou zajistit sami či prostřednictvím vlastních odborníků. Náklady na právní služby (zpracování standardní smluvní dokumentace a zajištění advokátní úschovy kupní ceny) poskytnuté smluvním advokátem poskytovatele hradí poskytovatel.
 1. V případě, kdy vítěz aukce odmítne uzavřít kupní smlouvu s vyhlašovatelem, je vyhlašovatel oprávněný jednat o uzavření kupní smlouvy a tuto smlouvu uzavřít s dalšími účastníky aukce, a to podle pořadí v závislosti na výši jimi učiněných nabídek. Za tím účelem je vyhlašovat oprávněný požádat poskytovatele o sdělení kontaktních údajů na dalšího účastníka aukce a poskytovatel je oprávněný vyhlašovateli tyto údaje sdělit.

 

XII.  Povinnosti poskytovatele 

 1. Poskytovatel zajišťuje kompletní provoz aukčního systému. Provádí veškerá nastavení, eviduje a registruje účastníky, provádí zadávání a editaci aukcí, dohlíží nad průběhem aukcí, prezentuje zúčastněným subjektům výsledky aukcí. 
 1. Poskytovatel se zavazuje provést aukci zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení. Technické vybavení poskytovatele umožňuje vytvoření elektronické aukční síně poskytovatelem a uživatelské zpřístupnění aukce, a to v souladu se zadáním a podklady předanými vyhlašovatelem všem přihlášeným účastníkům aukce.
 1. Poskytovatel se zavazuje zajistit přípravu realizace aukce tak, aby byl její průběh řádný a aby se v aukci dosáhlo pokud možno nejvyšší nabídky.
 1. V případě výpadku, závady nebo omezení provozu aukčního systému vyvine poskytovatel veškeré úsilí k co nejrychlejšímu dosažení obnovení provozu. V případě, že se poskytovatel o takové situaci dozví nebo ji naplánuje, je povinen o tom účastníka aukce informovat vhodnou formou. To neplatí v případě odstraňování havarijní situace anebo plánované odstávky mimo časy, kdy probíhají konkrétní aukce.

 

XIII.  Odměna a náklady poskytovatele 

 1. Odměnu poskytovatele hradí vítěz aukce a její výše odpovídá výši aukční jistoty určené aukční vyhláškou. V takto určené odměně je zahrnuta i případná daň z přidané hodnoty a veškeré náklady poskytovatele spojené s poskytováním služeb a zajištěním provozu aukčního systému, jakož i náklady na případné zajištění standardní smluvní dokumentace (kupní smlouvy) a advokátní úschovy kupní ceny smluvním advokátem poskytovatele. Účastník aukce složením aukční jistoty souhlasí, že stanovená odměna poskytovatele je spravedlivou odměnou, a že plně akceptuje jak její výši, tak způsob její úhrady.
 1. Vyhlašovatel ani poskytovatel nehradí jakékoli náklady, které měl účastník aukce s případnou účastí v aukci.

 

XIV.  Vyloučení odpovědnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel neodpovídá za pravdivost a úplnost informací poskytnutých vyhlašovatelem poskytovateli pro účely konání aukce.
 1. Poskytovatel neodpovídá uživatelům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem portálu, zejména za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací (internet), jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat, a to jak na straně uživatele, tak na straně poskytovatele, popř. na straně dalších zúčastněných osob. Poskytovatel rovněž neodpovídá za rychlost přenosu dat a též její případné snížení. Poskytovatel nenese odpovědnost za spolehlivost a funkčnost sítě elektronických komunikací a za chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat. Poskytovatel rovněž neodpovídá za rychlost, způsob, pravdivost a spolehlivost doručení nabídky do aukčního systému (když v souladu s čl.X. odst.5 aukčních podmínek platí, že nabídka se považuje za učiněnou v čase jejího doručení do aukčního systému). Účastníci aukce nejsou oprávněni při účasti na aukcích používat jakékoli prostředky (HW či SW), které by mohly mít za následek jejich neoprávněné zvýhodnění oproti jiným účastníkům aukce, popřípadě by mohly ovlivnit průběh aukce, či samotný chod portálu.
 1. Odpovědnost poskytovatele je vyloučena rovněž v případě překážky, jež nastane nezávisle na vůli poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, za předpokladu, že poskytovatel nemohl tuto překážku odvrátit nebo předvídat. V případě takovéto překážky poskytovatel oznámí vyhlašovateli povahu překážky, která mu brání v plnění povinnosti, a navrhne způsob řešení vzniklé situace.

 

XV. Zpracování osobních údajů 

 1. Vyhlašovatel a účastník aukce v souvislosti s poskytováním služeb ze strany poskytovatele spočívajících v přípravě a realizaci aukce sdělují poskytovateli své osobní údaje. V souvislosti s tím jsou povinni udělit poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění zveřejněném na portálu.
 1. Vyhlašovatel a účastník aukce souhlasí, aby se poskytovatel seznámil s jejich osobními údaji, aby tyto údaje vedl v rozsahu nutném pro účely aukce a v nutném rozsahu je postoupil druhé straně kupní smlouvy.

 

XVI.  Důvěrné informace 

 1. Za důvěrné informace se pro účely těchto aukčních podmínek budou považovat veškeré nikoli veřejně známé informace, data a údaje týkající se vyhlašovatele, účastníka aukce, poskytovatele a předmětu aukce, které byly zpřístupněny či předány v souvislosti s konáním aukce a účasti v ní, a to ať v přenosné či nepřenosné podobě, zachycené písemně či na jakémkoliv nosiči dat či sdělené ústně nebo v jakékoli jiné formě, bez ohledu na to, zda byly označeny jako důvěrné či nikoli.
 1. Důvěrné informace se vyhlašovatel, účastník aukce a poskytovatel zavazují použít pouze k naplnění účelu jejich poskytnutí, uchovávat je v tajnosti a nezpřístupnit je třetím osobám, a to po celou dobu, co budou mít důvěrné informace k dispozici. Rovněž tak se zavazují zajistit řádné a bezpečné uložení veškerých důvěrných informací a tyto bez předchozího písemného souhlasu subjektu, jehož se důvěrná informace týká, nesdělit, ani je jinak nezpřístupnit jakýmkoliv jiným osobám než svým zaměstnancům, poradcům, společníkům nebo zástupcům, kteří je nezbytně nutně potřebují znát pro naplnění účelu aukce a které k povinnosti mlčenlivosti v rozsahu vymezeném tímto článkem zavázali. 

 

XVII.  Doručování

V případě doručování písemností prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se určuje, že písemnost se bude považovat za doručenou i v případě, kdy adresát odmítne její převzetí nebo si doporučenou zásilku nevyzvedne na poště. V těchto případech se za den doručení bude považovat den odmítnutí převzetí písemnosti nebo desátý (10.) den od uložení písemnosti na poště v případě jejího nevyzvednutí.

 

XVIII.  Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení aukčních podmínek, smlouvy o provedení elektronické aukce či smlouvy o účasti v elektronické aukci neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebudou tím dotčena ostatní ujednání. Dotčené subjekty jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením, které v nejvyšší možné míře zachovává účel zamýšlený původním nahrazovaným ustanovením.
 1. Poskytovatel je oprávněný tyto aukční podmínky kdykoliv změnit formou oznámení na portálu. Nové znění aukčních podmínek nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálu, nestanoví-li poskytovatel termín pozdější. Na aukce, které byly vyhlášeny před účinností nového znění aukčních podmínek, se plně použijí aukční podmínky původní.
 1. Tyto aukční podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2018.

 

V Českých Budějovicích 20.9.2018